Algemene voorwaarden

U erkent dat alle audio-, visuele, tekstuele, mondelinge en andere presentaties, documentatie en andere elementen van het merk Illustrify, de website www.illustrify.nl, en alle andere webeigenschappen (gezamenlijk de “Intellectuele eigendom”) worden beheerd door of namens van Illustrify of zijn vertegenwoordigers zijn eigendom van het bedrijf onder Nederlandse wetten (Artikel 31) op het gebied van auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten en internationale verdragen. Behalve de beperkte, herroepbare licentie die hierin uitdrukkelijk aan u is verleend, verlenen deze Servicevoorwaarden u geen eigendomsrecht of ander recht of belang in of op enig intellectueel eigendom, hetzij door implicatie, uitsluiting of anderszins. Alle handelsmerken of servicemerken die het bedrijf gebruikt in verband met door het bedrijf geleverde diensten zijn merken die eigendom zijn van het bedrijf. Deze Servicevoorwaarden verlenen u geen enkel recht, licentie of belang in dergelijke merken, en u mag geen enkel recht, licentie of belang doen gelden in dergelijke merken of woorden of ontwerpen die verwarrend veel gelijkenis vertonen met dergelijke merken.

Deze website (de “Site”) is eigendom van en wordt beheerd door Illustrify (“BEDRIJF”, “wij” of “ons”). Door de site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden en de site te gebruiken in overeenstemming met deze servicevoorwaarden, ons privacybeleid en eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op specifieke delen van de site of op producten en diensten die beschikbaar zijn via de site of van het BEDRIJF. Toegang tot de site, op welke manier dan ook, geautomatiseerd of anderszins, vormt het gebruik van de site en uw akkoord om gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden. We behouden ons het recht voor om deze Servicevoorwaarden te wijzigen of om van tijd tot tijd nieuwe voorwaarden op te leggen aan het gebruik van de Site, in welk geval we de herziene Servicevoorwaarden op deze website zullen plaatsen. Door de site te blijven gebruiken nadat we dergelijke wijzigingen hebben geplaatst, accepteert u de servicevoorwaarden, zoals gewijzigd.

Inkomsten Disclaimer

Zoals wettelijk is vastgelegd, kunnen we geen garanties geven over uw eigen vermogen om resultaten te behalen of geld te verdienen met onze aanbiedingen, ideeën, informatie, diensten, programma’s of strategieën. Niets op deze pagina of een van onze websites of e-mails is een belofte of garantie voor toekomstige inkomsten. Alle financiële cijfers waarnaar hier of op een van onze sites of e-mails wordt verwezen, zijn slechts schattingen of prognoses of resultaten uit het verleden en mogen niet als exact, feitelijk of als een belofte van mogelijke inkomsten worden beschouwd – alle cijfers zijn slechts illustratief. Als je vragen hebt, stuur dan een e-mail naar info@illustrify.nl. Resultaten kunnen variëren en getuigenissen worden niet beweerd dat ze typische resultaten vertegenwoordigen. Alle getuigenissen zijn echt. Deze resultaten zijn bedoeld om te laten zien wat er mogelijk is met onze aanbiedingen en mogen niet als gemiddelde of typische resultaten worden beschouwd. U dient uw eigen due diligence uit te voeren en uw eigen gezond verstand te gebruiken voordat u een investeringsbeslissing neemt met betrekking tot uw bedrijf. Door het bezoeken van deze site of interactie met een deel van deze site, gaat u ermee akkoord dat u volledig verantwoordelijk bent voor de investeringen die u doet en de eventuele resultaten die daaruit voortvloeien.

Restitutiebeleid

Het is niet mogelijk om een restitutie te krijgen nadat de dienst is uitgevoerd.

Betalingsplicht

De Opdrachtgever staat vast aan een betalingsplicht van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij of zij Illustrify opdracht gegeven heeft. In geval van facturen dient het openstaande bedrag binnen 14 dagen na dat de factuur is gestuurd betaald te worden.

Onze beperkte licentie aan jou

Deze site en al het materiaal dat op de site beschikbaar is, zijn eigendom van ons en / of onze gelieerde ondernemingen of licentiegevers, en worden beschermd door copyright, BOIP, handelsmerken en andere intellectuele eigendomswetten. De site is uitsluitend bedoeld voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de site of het materiaal dat op de site beschikbaar is niet gebruiken op een manier die een inbreuk vormt op onze rechten of die niet door ons is geautoriseerd. Meer specifiek mag u, tenzij expliciet geautoriseerd in deze Servicevoorwaarden of door de eigenaar van het materiaal, het niet wijzigen, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, plaatsen, verzenden, vertalen, verkopen, afgeleide werken maken, exploiteren of distribueren in welke manier of medium (inclusief via e-mail of andere elektronische middelen) materiaal van de site. U mag echter van tijd tot tijd één exemplaar van individuele pagina’s van de site downloaden en / of afdrukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle copyright- en andere eigendomskennisgevingen intact laat.

De enige uitzonderingen zijn bestellingen die worden gedaan via Illustrify waar de originele bronbestanden zijn opgenomen en u de volledige eigendom van de bestanden krijgt.

Jouw licentie voor ons

Door materiaal (inclusief, maar niet beperkt tot, opmerkingen, blogberichten, Facebook-berichten, foto’s en video’s) bij ons te plaatsen of in te dienen via de Site, internetgroepen, sociale-mediapunten of aan een van onze medewerkers via e-mail, sms of anderszins, je vertegenwoordigt: (i) dat je de eigenaar bent van het materiaal, of je post of inzending plaatst met de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het materiaal; en (ii) dat u dertien jaar of ouder bent. Wanneer u materiaal verzendt, e-mailt, sms’t of bezorgt of plaatst, verleent u ons, en iedereen die door ons geautoriseerd is, een royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve, onbeperkte, wereldwijde licentie om te gebruiken, kopiëren, wijzigen, verzenden, verkopen, exploiteren, er afgeleide werken van maken, distribueren en / of publiekelijk uitvoeren of vertonen van dergelijk materiaal, geheel of gedeeltelijk, op een manier of medium, nu bekend of hierna ontwikkeld, voor welk doel dan ook. De voorgaande toekenning omvat het recht om alle eigendomsrechten bij dergelijke plaatsing of inzending te exploiteren, inclusief, maar niet beperkt tot, rechten onder auteursrecht, handelsmerk, servicemerk of octrooirecht onder enige relevante jurisdictie. Ook, in verband met de uitoefening van dergelijke rechten, verleent u ons, en iedereen die door ons gemachtigd is, het recht om u te identificeren als de auteur van al uw berichten of inzendingen op naam, e-mailadres of schermnaam, al naargelang wij dit gepast achten.

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle bijdragen die oorspronkelijk door u voor ons zijn gemaakt, worden beschouwd als een “werk gemaakt voor verhuur” wanneer het uitgevoerde werk binnen de reikwijdte valt van de definitie van een werk gemaakt voor verhuur in sectie 101 van de Amerikaanse auteursrechtwetgeving, zoals aangepast. Als zodanig behoren de auteursrechten op die werken toe aan COMPANY vanaf hun creatie. Het BEDRIJF wordt dus geacht de auteur en de exclusieve eigenaar ervan te zijn en heeft het recht om een ​​of meer van de resultaten en opbrengsten te exploiteren in alle media, nu bekend of hierna bedacht, in het hele universum, voor altijd, in alle talen, zoals COMPANY bepaalt. In het geval dat een van de resultaten en opbrengsten van uw inzendingen hieronder niet wordt beschouwd als een “werk gemaakt voor verhuur” onder Sectie 101 van de Copyright Act, zoals gewijzigd, wijst u hierbij, zonder aanvullende compensatie, onherroepelijk toe, draagt ​​het over en draagt ​​het over aan COMPANY alle eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot alle auteursrechten en handelsmerken in het hele universum, voor altijd op elk medium, nu bekend of hierna bedacht, op dergelijk materiaal en alle rechten, titels en belangen in en op al dergelijke eigendomsrechten in elke medium, nu bekend of hierna bedacht, door het hele universum, voor altijd. Al het geposte materiaal dat reproducties is van eerdere werken van u, is mede-eigendom van ons. U erkent dat ONDERNEMING het recht heeft, maar niet de plicht om postings of bijdragen van welke aard dan ook te gebruiken en weer te geven en dat ONDERNEMING ervoor kan kiezen om het gebruik en de weergave van dergelijke materialen (of een deel daarvan) op elk moment en om welke reden dan ook te staken. Wat dan ook.

Beperkingen op koppelen en framen. U mag een hyperlink naar de site maken, zolang de link geen sponsoring van uw site door ons of door de site vermeldt of impliceert. U mag echter niet, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, de inhoud van de Site framen of inline linken, of enig van ons materiaal, inhoud of intellectueel eigendom opnemen in een andere website of andere dienst.

Auteursrechten

Klanten van Illustrify behouden beiden alle auteursrechten van het geproduceerde ontwerpen door Illustrify. Deze auteursrechten zijn specifiek per opdracht en per individuele klant. Partijen buiten deze contract die inbreuk maken op de intellectuele eigendom van Illustrify en haar klanten kunnen een boete ter hoogte van 21000 (eenentwintigduizend) euro opgelegd worden.

Vrijwaringen

Op de hele site kunnen we links en verwijzingen naar internetsites aanbieden die door derden worden onderhouden. Onze links naar dergelijke sites van derden impliceren geen goedkeuring of sponsoring van dergelijke sites, of de informatie, producten of diensten die op of via de sites worden aangeboden. Bovendien beheren of controleren noch wij, noch gelieerde ondernemingen in enig opzicht informatie, producten of diensten die derden op of via de Site of op websites waarnaar door ons op de Site is gelinkt, kunnen verstrekken. Indien van toepassing zijn alle meningen, adviezen, verklaringen, diensten, aanbiedingen of andere informatie of inhoud uitgedrukt of beschikbaar gesteld door derden, inclusief informatieleveranciers, die van de respectievelijke auteurs of distributeurs, en niet van het BEDRIJF. Noch het BEDRIJF noch enige derde partij die informatie verstrekt, garandeert de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van enige inhoud. Bovendien onderschrijft COMPANY noch is het verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van enige mening, advies of verklaring die op een van de Sites wordt gedaan door iemand anders dan een geautoriseerde COMPANY-vertegenwoordiger terwijl hij / zij handelt in zijn / haar officiële hoedanigheid.

DE INFORMATIE, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE OP OF VIA DE SITE EN DOOR HET BEDRIJF EN SITES VAN DERDEN WORDEN AANGEBODEN, WORDEN GELEVERD “IN DE HUIDIGE STAAT” EN ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE SITE OF EEN VAN HAAR FUNCTIES ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT ENIG DEEL VAN DEZE SITE, MET INBEGRIP VAN BULLETIN BOARDS, OF DE SERVERS DIE DEZE BESCHIKBAAR MAKEN, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.WIJ GARANDEREN OF GEVEN GEEN ENKELE VERKLARING MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE OF HET MATERIAAL OP DEZE SITE OF OP SITES VAN DERDEN MET BETREKKING TOT HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS.

U stemt ermee in om te allen tijde COMPANY zijn gelieerde ondernemingen, hun opvolgers, verkrijgers, rechtverkrijgenden en licentiehouders en hun respectievelijke moedermaatschappijen en dochterondernemingen, agenten, medewerkers, functionarissen, directeuren, aandeelhouders en werknemers van elk van en tegen alle claims, oorzaken van actie, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief juridische vergoedingen en uitgaven, die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van enige verplichting, garantie, vertegenwoordiging of overeenkomst die hierin wordt uiteengezet.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zullen wij, onze dochter- en moedermaatschappijen of gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van, of het onvermogen om te gebruiken, de site, inclusief onze berichten, blogs, commentaren van anderen, boeken, e-mails, producten of diensten, of materialen, producten of diensten van derden die via de site of door ons op enigerlei wijze beschikbaar worden gesteld, zelfs als we van tevoren op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. (Omdat in sommige staten en landen de uitsluiting of beperking van bepaalde categorieën schade niet is toegestaan, is de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing. In dergelijke staten en landen is onze aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van onze dochter- en moedermaatschappijen of gelieerde ondernemingen beperkt tot voor zover toegestaan ​​door dergelijke staats- of landelijke wetgeving.) U erkent specifiek en gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor lasterlijk, beledigend of onwettig gedrag van een gebruiker. Als u ontevreden bent over de site, materialen, producten of diensten op de site, of over de algemene voorwaarden van de site, is uw enige en exclusieve remedie om te stoppen met het gebruik van de site en het producten-, diensten- en / of materialenbedrijf. Illustrify is geen beleggingsadviesdienst, is geen beleggingsadviseur, geeft geen persoonlijk financieel advies en treedt niet op als financieel adviseur. Wij bieden of verstrekken geen fiscaal, juridisch of investeringsadvies en u bent verantwoordelijk voor het raadplegen van fiscale, juridische of financiële professionals voordat u handelt op basis van door ons verstrekte informatie. Deze site is voortdurend in ontwikkeling en het bedrijf geeft geen enkele garantie, impliciet of expliciet, met betrekking tot de juistheid, volledigheid of geschiktheid voor welk doel dan ook. U erkent en gaat ermee akkoord dat er geen verklaring is afgelegd door het bedrijf of zijn gelieerde ondernemingen en waarop wordt vertrouwd met betrekking tot de toekomstige inkomsten, uitgaven, verkoopvolume of potentiële winstgevendheid die kan worden afgeleid uit de deelname aan dit programma.

Andere

Deze overeenkomst is bindend voor en komt ten goede aan het BEDRIJF en onze respectieve rechtverkrijgenden, opvolgers, erfgenamen en wettelijke vertegenwoordigers. Noch deze overeenkomst, noch enige rechten hieronder kunnen worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het BEDRIJF. Niettegenstaande het voorgaande, kunnen alle rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst vrij worden overgedragen door het BEDRIJF aan een aangesloten entiteit of een van haar volledige dochterondernemingen. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Finland en elk geschil is onderworpen aan bindende arbitrage in Finland. Als een bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar is, dan wordt die bepaling als scheidbaar van deze overeenkomst beschouwd en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Disclaimer

Hoewel het hoogst onwaarschijnlijk is, kan dit beleid op elk moment naar eigen goeddunken worden gewijzigd. Als we dit beleid zouden bijwerken, zullen we de updates op deze pagina op onze website plaatsen. Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, kunt u deze richten aan: info@illustrify.nl

Algemene Voorwaarden voor Affiliates

 1. Aanmelding en Acceptatie
  Iedereen die wil deelnemen aan het affiliateprogramma van Illustrify dient zich aan te melden via het door ons verstrekte aanmeldingsformulier. Wij behouden ons het recht voor om aanmeldingen om welke reden dan ook te weigeren. Eenmaal geaccepteerd als affiliate, krijgt u toegang tot ons programma met unieke trackinglinks en promotiemateriaal.
 2. Promotiemateriaal en Gedragscode
  Affiliates zijn verantwoordelijk voor de correcte weergave en promotie van Illustrify en zijn diensten. Het is niet toegestaan om ongeoorloofde claims of misleidende informatie te delen. Wij behouden ons het recht voor om affiliates te schorsen of te verwijderen bij ongepast gedrag, zoals het gebruik van spam, misbruik van merknamen, of overtredingen van wetten en regelgeving.
 3. Commissies en Uitbetalingen
  Affiliates ontvangen een commissie van 10% voor elke gekwalificeerde verkoop die wordt gegenereerd via hun unieke trackinglink. Een gekwalificeerde verkoop wordt gedefinieerd als een transactie die succesvol is afgerond en waarvoor de klant niet binnen 30 dagen om restitutie heeft gevraagd.
  • Minimale Uitbetaling: De minimale uitbetalingsdrempel is 50 euro.
  • Uitbetalingsfrequentie: Uitbetalingen worden uitgevoerd op de 25e van de maand.
  • Betalingsmethoden: Uitbetalingen worden via bankoverschrijvingverricht.
 4. Verwijzingsperiode
  Een klant die via een affiliate wordt doorverwezen naar Illustrify en binnen 30 dagen een aankoop doet, wordt beschouwd als een doorverwezen verkoop, mits de klant niet reeds een bestaande klant van Illustrify was.
 5. Beëindiging
  Affiliates kunnen hun deelname aan het programma op elk moment beëindigen door schriftelijk op te zeggen via info@illustrify.nl. Illustrify behoudt zich het recht voor om een affiliate-account onmiddellijk te beëindigen bij overtreding van de regels en voorwaarden, of bij inactiviteit van meer dan 6 maanden.
 6. Vrijwaring van Aansprakelijkheid
  Illustrify is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen of schade die voortvloeien uit de deelname aan het affiliateprogramma. Affiliates nemen volledige verantwoordelijkheid voor hun promotieactiviteiten en moeten voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 7. Wijzigingen in het Programma
  Illustrify behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van het affiliateprogramma op elk moment te wijzigen. Affiliates zullen op de hoogte worden gesteld van belangrijke wijzigingen en kunnen ervoor kiezen om hun deelname voort te zetten of te beëindigen.
Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items -  0,00